Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ НЕЯ УСЛУГИ

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С настоящите Общи Условия (наричани по-долу за краткост „УСЛОВИЯ“) се уреждат отношенията между УМНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД, с ЕИК 204365767, (наричано за краткост ДОСТАВЧИК) от една страна, в качеството си на носител на авторско право и право на собственост на настоящата интернет страница (наричана по-долу за краткост „ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА“) и всяко лице (наричано по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ“) от друга страна, което ползва ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и/илипредоставяните на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА услуги (наричани по-долу за краткост „УСЛУГИ“).
 2. По смисъла на настоящите УСЛОВИЯ, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, е настоящата интнернет страница, находяща се на следния интернет адрес: tvoetotaro.com, както и всяка друга подстраница на този адрес, регистрирана от ДОСТАВЧИКА.
 3. По смисъла на настоящите УСЛОВИЯ, УСЛУГА е всяка предоставяна на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА УСЛУГА, на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
 4. Настоящите УСЛОВИЯ са публикувани на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на влизането му в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ползва ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и УСЛУГИТЕ в съответствие с изискванията на настоящите УСЛОВИЯ, както и с Политка за защита на личните данни, публикувана на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
 6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с УСЛОВИЯТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не би следвало да ползва ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, и/или УСЛУГИТЕ.
 7. ДОСТАВЧИКА препоръчва използването на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и УСЛУГИТЕ от пълнолетни лица, или от непълнолетни, чрез техните законни представители. Платените услуги на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА са само за пълнолетни ПОТРЕБИТЕЛИ.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

 1. Ползването на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА е безплатно с изключение на платените услуги.
 2. Всички въпроси на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или на трети лица, свързани с ползването на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, могат да бъдат задавани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или от третото лице, чрез изпращане на електронно съобщение наелектронния адрес за контакт на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
 3. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който ползва ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, има право да изрази мнение по отношение на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, чрез изпращане на електронно съобщение на електронния адрес за контакт на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, или трето лице, може да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, чрез изпращане на електронно съобщение на електронния адрес за контакт на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
 5. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА е обект на творческа дейност и е под закрилата на Закон за авторското право и сродните му права, поради което е забранено всяко копиране, и/или възпроизвеждане на която и да е част от съдържанието на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, както и което и да е друго нарушаване на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост, съгласно Закон за авторското право и сродните му права.

УСЛУГИ

 1. Ползването на УСЛУГИ през ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА чрез регистрация или чрез изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) се таксува според действащите цени за ползване на съответните УСЛУГИ, които са предварително обявени на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА в предварително обособеното поле, така, че да бъдат на разположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, преди ползване на УСЛУГИТЕ.
 2. При ползване на УСЛУГИ, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.
 3. Всички въпроси на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или на трети лица, свързани с ползването на предлаганите УСЛУГИ на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, могат да бъдат задавани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или от третото лице, чрез изпращане на електронно съобщение на електронния адрес за контакт на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
 4. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който ползва ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, има право да изрази мнение по отношение на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, чрез изпращане на електронно съобщение на електронния адрес за контакт на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, или трето лице, може да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, чрез изпращане на електронно съобщение на електронния адрес за контакт на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.
 6. УСЛУГИТЕ са обект на творческа дейност и са под закрилата на Закон за авторското право и сродните му права, поради което е забранено всяко копиране, и/или възпроизвеждане на която и да е част от съдържанието им, както и което и да е друго нарушаване на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост, съгласно Закон за авторското право и сродните му права

ПОТРЕБИТЕЛ

 1. ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на настоящите УСЛОВИЯ могат да бъдат всички дееспособни и пълнолетни физически лица, които е възможно да бъдат:
  • Регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ: които се регистрират на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА чрез въвеждане на мобилен номер (чрез който се ползват мобилниуслуги) и/или е-mail адрес и / или парола. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация. Регистрация с мобилен номер става автоматично за абонати или ПОТРЕБИТЕЛИ на мобилна телефонна услуга, след като извършат плащане с СМС.
  • Нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ: които посещават ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА без да извършват регистрация и/или използват платени УСЛУГИ.
 2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, или трето лице, преди, и/или по време, и/или след всяко ползване на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, и/или на УСЛУГИТЕ, се задължава:
  • С което и да е свое действие, или бездействие, да не накърнява, и/или нарушава, и/или предпоставя, и/или застрашава да бъдат нарушени доброто име на ДОСТАВЧИКА, и/или на действащото законодателства в Република България,международните актове, както и да не застрашава работоспособността на програмните технически средства, чрез които се предоставят УСЛУГИТЕ, включително и на други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги.
  • Да не разпространява чрез Интернет, и/или чрез SMS, и/или чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, и/или чрез УСЛУГИТЕ, и/или чрез какъвто и да е другначин, нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на расова, религиозна, верска, или политическа основа, както и за подбудителсвто, подготовка или помагачество за което и да е от престъпленията в Наказателния кодекс, както и за потъпкване, и/или дискриминиране на което и да е от правата на човека съгласно Харта на правата на Европейския съюз, както и за разпространение на каквито и да са персонални, публични, рекламни, или търговски съобщения.
 3. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, или трето лице, при ползване на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, и/или на УСЛУГИТЕ, в случай, че участва във форуми, блогове, иликаквато и да е друга комуникация в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, се задължава да спазва следните изисквания:
  • Да поставя съобщения (posts), изписани само на български език, като има право да използва писмените знаци на латинския език единствено с цел изясняване на изказа, както и при технологични термини, търговски марки и брандове, идиоми и жаргон. Текстове на английски или друг език ще бъдат редактирани от съответните администратори на съответната Интернет страница.
  • Да не поставя/ използва на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на расова, религиозна, верска, или политическа основа, както и за подбудителсвто, подготовка или помагачество за което и да е от престъпленията в Наказателния кодекс, както и за потъпкване, и/или дискриминиране на което и да е от правата на човека съгласно Харта на правата на Европейския съюз, както и за разпространение на каквито и да са персонални, публични, рекламни, или търговски съобщения.
  • Да не поставя на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА търговски, рекламни текстове и/или изображения, както и off-topic съобщения.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ДОСТАВЧИКА се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява които и да е от получените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни, по какъвто и да е повод, във връзка с което и да е посещенеи на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, и/или на която и да е УСЛУГА, по който и да е начин, както и създадените потребителски имена и пароли, или друга персонална информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛи, или трети лица, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО УСЛУГИ

 1. ДОСТАВЧИКА има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до еднократно, и/или многократно предоставяне на УСЛУГИ, в случай, че:
  • ПОТРЕБИТЕЛЯТ, или трето лице, чрез каквото и да е свое действие, или бездействие, виновно наруши което и да е от задълженията си съгласно Раздел II „ПОТРЕБИТЕЛ“ от УСЛОВИЯта, в които случаи ДОСТАВЧИКА има право даизползва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
  • В случай на неправомерни действия по предходната т.11.1 от УСЛОВИЯТА, и/или при поискване от компетентните органи на Република България, ДОСТАВЧИКА има право да предоставя на компетентните органи цялата наличнаинформация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОТГОВОРНОСТ

 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ, и/или трети лица, в следните случаи:
  • При загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или трети лица, в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА и самата страница от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и заневъзможността да се ползват тези УСЛУГИ;
  • При неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва, и/или тълкува всяка една отделна УСЛУГА;
  • При претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ при, и/или по повод ползване на УСЛУГИТЕ;
  • ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки и/или извън страната, регистриран ПОТРЕБИТЕЛ не може да ползва частично или напълно възможностите на УСЛУГИТЕ, предоставяни на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“

 1. С УСЛОВИЯТА се предоставя информация от ДОСТАВЧИКА за това какво представляват „бисквитките“, как се използват от ДОСТАВЧИКА, за какви цели и как можете да ги управлявате за ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и други свързани сайтове.
 2. Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ (компютър, таблет, лаптоп, мобилен телефон, и/или друго техническо устройство), когато ПОТРЕБИТЕЛЯ посещава различни сайтове и страници в Интернет.
 3. Основната цел на „бисквитките“ е да правят ПОТРЕБИТЕЛЯ разпознаваем, когато той се завръща отново на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяватпотребителското поведение на сайта и да улесняват ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ може да бъде намерена в Интернет.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ използва „бисквитки“ на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение.
 5. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, с цел подобряване на функционалността на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и УСЛУГИТЕ, потребителските пътеки и ползваното съдържание.
 6. Сесийни „бисквитки“ улеснява в ползването на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и съхраняват информацията временно в рамките на сесията на използвания браузер, като информацията, която се съхранява чрез тях, е относно избраните УСЛУГИ и/или кои страници на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА сте посетили и как сте стигнали до дадена информация.
 7. Подробно описание на използваните от ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА „бисквитки“ се съдържа в Политика за защита на личните данни.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

 1. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото едностранно да променя настоящите УСЛОВИЯ, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при промяната на УСЛОВИЯТА.

ДРУГИ

 1. Кампании, игри и промоции в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА:
  • На ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да участва, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook).
 2. ДОСТАВЧИКЪТ използва предоставената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация, само в случаите, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил да участвате в тези инициативи, за да бъде осъществен контакт от ДОСТАВЧИКА с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. За всички неуредени в УСЛОВИЯТА въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.
 3. Настоящите УСЛОВИЯ влизат в сила, считано от деня на публикуването им на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.